Jobb i helsesektor?

Utdanningen Medisinsk sekretær kvalifiserer for arbeid innen relevante sekretærområder på sykehus og legekontor. Utdanningen er praktisk rettet og direkte jobbkvalifiserende. Dette medfører at man kan gå rett i jobb etter fullført utdanning.

En Medisinsk sekretær jobber med mennesker. Utdanningen vektlegger derfor spesielt serviceelementet overfor pasienter og pårørende. Du vil også få opplæring i Anatomi/fysiologi /sykdomslære. Opplæringen i emnet er sentral for å forstå sammenhenger tilknyttet de daglige arbeidsoppgavene en Medisinsk sekretær utfører. Dette sammen med opplæring i medisinsk fagspråk (medisinsk terminologi) gir deg den nødvendige teoretiske ballasten til å utføre de mer praktisk rettede delene av utdanningen. Disse innebærer grundig opplæring i kontoradministrative arbeidsoppgaver, laboratoriearbeid og skiftestuearbeid. 

Målene med Medisinsk sekretær – hva lærer du?

Følgende mål gjelder for utdanningen Medisinsk sekretær:

 • Oppøve tilstrekkelige ferdigheter innen kontoradministrative funksjoner for å kunne utføre sekretæroppgaver både på sykehus og legekontor
 • Utvikle tilstrekkelige ferdigheter i å skrive medisinsk dokumentasjon (epikriser, journaler, operasjonsbeskrivelser osv.)
 • Lære å anvende korrekt medisinsk terminologi i arbeidet
 • Oppøve tilstrekkelige ferdigheter i bruk av datatekniske hjelpemidler herunder pasientadministrative systemer
 • Lære å imøtekomme pasienter og pårørende ut fra deres behov
 • Oppøve tilstrekkelige ferdigheter til å kunne utføre de mest vanlige laboratorieoppgavene
 • Oppøve tilstrekkelige ferdigheter til å kunne utføre sykepleierrelaterte arbeidsoppgaver (skiftestuearbeid) tilknyttet arbeid på legekontor
 • Oppretting av pasientenes sykejournaler og ajourføring av disse
 • Innkalle etter venteliste/flytte timer
 • Timebestilling
 • Ekspedere pasienter til poliklinikk
 • Ulike typer av skrivetjeneste
 • Pasientservice som bestilling av drosje, ambulansetransport
 • Telefontjeneste

Jobbene

Som Medisinsk sekretær vil du først og fremst kvalifisere deg for å utføre arbeidsoppgaver på sykehus, helseinstitusjoner og legekontor. På sykehusene vil arbeidsoppgavene variere noe alt avhengig av hvilken avdeling du arbeider ved.

På legekontorene vil arbeidsoppgavene ofte innebære praktisk laboratoriearbeid med prøvetaking, skiftestuearbeid og generelt kontorarbeid med telefontjeneste/pasientservice.

Utdanningens varighet

Utdanningen kan gjennomføres på heltid over et halvt år (ett semester) eller som deltidsutdanning på kveldstid over ett år (to semestre, to kvelder per uke). For begge varianter må det påregnes helgesamlinger ved gjennomføring av opplæring i emnene laboratoriearbeid og skiftestuearbeid.

Annet

Utdanningen gir ikke autorisasjon som Helsesekretær og må ikke forveksles med det treårige utdanningsløpet i videregående skole.

Ansvarlig for utdanningen er Fredrikstad FagAkademi kompetanse AS

Emner i Medisinsk sekretær

Anatomi, fysiologi og sykdomslære (Medisinsk sekretær)

Emnet gir innføring i anatomi, fysiologi og sykdomslære. Formålet med emnet er at studenten får en oversikt over de ulike organsystemenes oppbygning og normalfunksjon, og de vanligste sykdommene tilknyttet disse. 

Psykologi og pasienthåndtering (Medisinsk sekretær)

Arbeid i helsesektor innebærer pasient- og pårørendekontakt. Emnet Psykologi og pasienthåndtering har fokus på det å yte god omsorg og service overfor pasienter og deres pårørende. Undervisningen er praktisk rettet, og teori blir eksemplifisert gjennom typiske situasjoner arbeidstakere i helsesektor vil kunne møte gjennom utøvelse av yrket. 

Medisinsk terminologi (Medisinsk sekretær)

I emnet Medisinsk terminologi gis det opplæring i grammatikk og medisinske ord og uttrykk. Den medisinske terminologien består hovedsakelig av latin, men det benyttes også en del gresk. Den medisinske terminologien er fagspråket som brukes i helsesektoren, og beherskelse av den medisinske terminologien er nødvendig for å kunne utføre godt arbeid innen sekretærfunksjoner. Som Medisinsk sekretær skriver man pasientdokumentasjon i form av journaler, epikriser og operasjonsbeskrivelser, og korrekt bruk av den medisinske terminologien er sentralt ved utførelse av disse arbeidsoppgavene.  

Kontorfag (Medisinsk sekretær)

I Kontorfag fokuserer vi på kontoradministrative arbeidsoppgaver som utføres av en Medisinsk sekretær. En stor del av emnet omhandler skriving av korrekt pasientdokumentasjon ved bruk av elektronisk dikteringssystem. I tilknytning til dette vil du anvende kunnskap fra emnene Medisinsk terminologi og Anatomi, fysiologi og sykdomslære direkte. Gjennom opplæringen vil det være fokus på korrekt norsk og bruk av korrekt medisinsk terminologi. 

I emnet benytter du PC som arbeidsverktøy, og det blir gitt opplæring i relevant programvare og effektiv bruk av datamaskinen, deriblant oppøvelse av hurtighet ved bruk av tastatur. Emnet tar blant annet også for seg oppbygningen av helsesektoren, sykehussekretærens arbeids- og ansvarsområder, inn- og utskriving av pasienter, håndtering av taushetsplikten, og relevante lover man må forholde seg til som Medisinsk sekretær. 

Laboratoriearbeid (Medisinsk sekretær)

I utdanningen får du praktisk opplæring i laboratoriearbeid. Opplæringen i laboratoriearbeid er spesielt aktuell for dem som ønsker jobb i primærhelsetjenesten (legekontor) etter fullført utdanning. Opplæringen i laboratoriearbeid dekker følgende områder:

Hygiene:
- Generelle forholdsregler mot smitte
- Prøvehåndtering
- Desinfisering
- Hanskebruk
- Avfall
- Håndtering av søl

Blodprøvetaking og analysering:
- Blodets sammensetning og bestanddeler
- Kapillærprøver
- Venepunksjon
- Identitetssikring
- Ulike typer av blodprøveglass
- Sentrifugering – pipettering
- Oppbevaring
- Forsendelse
- Smittemerking

Urinprøver/avføringsprøver o.l.:
- Urinstix (måler om det f.eks. er bakterier, blod, sukker i urinen)
- Uricult (diagnostisering av urinveisinfeksjon)
- Sentrifugering
- Graviditetstest
- Hemofec (avføringsprøve - spor av blod)

Analyser:
- Hemoglobin (protein i blodet som frakter oksygen med blodstrømmen)
- SR (senkning)
- INR (blodets koaguleringstid)
- CRP (måling av om det er betennelse i kroppen)
- Glukose (blodsukker)
- Hurtigtester

Apparatur og metode:
- Kontroll og vedlikehold
- Feilkilder
- Kvalitetskontroll

Skiftestuearbeid (Medisinsk sekretær)

Skiftestuearbeid er sykepleierrelaterte arbeidsoppgaver som normalt vil være en del av arbeidsoppgavene til sekretærer som jobber i primærhelsetjenesten (legekontor). I emnet skiftestuearbeid gis det praktisk opplæring i blant annet følgende:

 • Blodtrykk og måling av puls
 • Plassering av EKG-elektroder (ved EKG registrerer man spenningsforskjellene i hjertemuskulaturen)
 • Audiometri (hørselstest)
 • Spirometri (test av lungefunksjon)
 • Setting av subkutane og intramuskulære injeksjoner (sprøyter)
 • Øye- og øreskylling
 • Sårskift og forbinding av ulike typer sår
 • Fjerning av sutur (sting)
 • Assistanse ved småkirurgiske inngrep (eks fjerning av vorter, føflekker etc.)
 • Bruk og vedlikehold av apparaturer 


Pasientadministrativt system (Medisinsk sekretær)

Det gis innføring i bruk av pasientadministrativt datasystem for bruk i primærhelsetjenesten. I slike systemer registreres nær sagt alt som har med pasienten å gjøre. Gjennom opplæringen lærer du blant annet: inn- og utskriving av pasienter, håndtere timebestilling, fakturering av timer, ajourhold av pasientdata, registrering av prøvesvar fra laboratoriet, registrering av henvisninger.

Fakta om studiet

Studienavn: Medisinsk sekretær - Heltid

Studiested: Fredrikstad og Oslo

Varighet: Ett semester (1/2 år) på heltid.

Tidspunkt: Mandag - fredag på dagtid

Oppstart: Oslo 4. februar 2019, Fredrikstad 5. februar 2019. 
Vi starter også klasser i månedsskiftet august/september.

Søknadsfrist: Løpende opptak frem til studiestart.

Nivå: Yrkesrettet utdanning, ikke fagskoleutdanning. 

Språk: Norsk

Lånekassegodkjent: Nei, men det finnes mulighet for avbetaling.

Pris: kr 55 000,- inkludert samtlige emner og eksamensavgift. Opptaksgebyr kr 1500,- og lærebøker kommer i tillegg.

Opptakskrav 

Det er ingen absolutte opptakskrav til denne utdanningen, men søkere må fylle 19 år i løpet av oppstartsåret. Søkere bør ha gode norskkunnskaper. De fleste arbeidsgivere vil stille krav om dette ved ansettelse, og vi forbeholder oss derfor retten til å ikke ta opp søkere som åpenbart vil få utfordringer med å skaffe seg jobb som følge av manglende norskkunnskaper.  

Fakta om studiet

Studienavn: Medisinsk sekretær - Heltid

Studiested: Fredrikstad og Oslo

Varighet: Ett semester (1/2 år) på heltid.

Tidspunkt: Mandag - fredag på dagtid

Oppstart: Oslo 4. februar 2019, Fredrikstad 5. februar 2019. 
Vi starter også klasser i månedsskiftet august/september.

Søknadsfrist: Løpende opptak frem til studiestart.

Nivå: Yrkesrettet utdanning, ikke fagskoleutdanning. 

Språk: Norsk

Lånekassegodkjent: Nei, men det finnes mulighet for avbetaling.

Pris: kr 55 000,- inkludert samtlige emner og eksamensavgift. Opptaksgebyr kr 1500,- og lærebøker kommer i tillegg.

Opptakskrav 

Det er ingen absolutte opptakskrav til denne utdanningen, men søkere må fylle 19 år i løpet av oppstartsåret. Søkere bør ha gode norskkunnskaper. De fleste arbeidsgivere vil stille krav om dette ved ansettelse, og vi forbeholder oss derfor retten til å ikke ta opp søkere som åpenbart vil få utfordringer med å skaffe seg jobb som følge av manglende norskkunnskaper.