Fakta om studiet

Studienavn: Sykehussekretær/Medisinsk sekretær

Varighet: 1 år deltid. Antall undervisningstimer vil variere i 2. semester avhengig av om du velger påbygningen.

Tidspunkt: Tirsdager og Torsdager kl 17:30-21:00 

Oppstart: 11. september 2018

Søknadsfrist: Løpende opptak frem til studiestart.

Nivå: Yrkesrettet utdanning, ikke fagskoleutdanning. Ansvarlig for utdanningen er Fredrikstad FagAkademi kompetanse AS.

Språk: Norsk

Lånekassegodkjent: Nei, men det finnes mulighet for avbetaling.

Pris:
Sykehussekretær
kr 39 800,- inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr 1500,- og lærebøker kommer i tillegg.

Påbygning til Medisinsk sekretær
kr 18 500,- inkludert eksamensavgift. Lærebøker kommer i tillegg.

Opptakskrav 

 • Fullført og bestått videregående utdanning
 • Realkompetanse eller yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning
 • Søkere må ha normalt gode norskkunnskaper

Hvis du er en av de som mangler videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra event. skole, jobb etc. Vi tar kontakt med deg for å vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss. Alle kan søke, og har krav på å få sine muligheter vurdert.

Jobb i helsesektoren?

Fredrikstad FagAkademi tilbyr en fleksibel utdanning med valgfrihet. Dette innebærer at den obligatoriske delen av utdanningen (Sykehussekretær) kvalifiserer for arbeid innen relevante sekretærområder i sykehus, og at man står fritt til å supplere den obligatoriske delen med påbygning til Medisinsk sekretær som kvalifiserer for arbeid i primærhelsetjenesten (legekontor). 

Sykehussekretær (obligatorisk)

Emnene som inngår i Sykehussekretær gir deg en kontoradministrativ utdanning som er innrettet mot helsesektor. Utdanningen kvalifiserer spesielt for utførelse av kontoradministrative arbeidsoppgaver på sykehus, men er også relevant for utførelse av slike arbeidsoppgaver generelt i helsesektoren. Utdanningen Sykehussekretær gir deg grundig opplæring i å skrive pasientdokumentasjon som epikriser, journaler og operasjonsbeskrivelser, og har spesielt fokus på opplæring i medisinsk terminologi. Emnene Anatomi, fysiologi og sykdomslære, og Psykologi og pasienthåndtering inngår også i de obligatoriske emnene. 

Følgende emner inngår i Sykehussekretær:

 • Antatomi, fysiologi og sykdomslære
 • Psykologi og pasienthåndtering
 • Medisinsk terminologi
 • Kontorfag

Medisinsk sekretær (påbygning)

Dersom man ønsker å kvalifisere seg for arbeid som sekretær i primærhelsetjenesten (legekontor), kan man ta påbygning til Medisinsk sekretær. Påbygningen gir deg grundig opplæring i laboratoriearbeid og skiftestuearbeid. I tillegg gis det opplæring i pasientadministrative systemer som benyttes i primærhelsetjenesten. Sekretærarbeidet i primærhelsetjenesten skiller seg fra arbeidet som utføres av en sykehussekretær. I primærhelsetjenesten vil det i de fleste tilfeller stilles krav om kompetanse innen laboratoriearbeid og skiftestuearbeid.

Følgende emner inngår i Medisinsk sekretær:

 • Laboratoriearbeid
 • Skiftestuearbeid
 • Pasientadministrativt system

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående utdanning. Realkompetanse eller yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Søkere må ha normalt gode norskkunnskaper.

Annet

Utdanningen gir ikke autorisasjon som Helsesekretær og må ikke forveksles med det treårige utdanningsløpet i videregående skole.


Emner i Sykehussekretær

Anatomi, fysiologi og sykdomslære (Sykehussekretær)

Emnet gir en innføring i anatomi, fysiologi og sykdomslære. Formålet med emnet er at studenten får en oversikt over de ulike organsystemenes oppbygning og normalfunksjon, og de vanligste sykdommene tilknyttet disse. I emnet inngår også praktisk opplæring i hjerte- og lungeredning. 

Psykologi og pasienthåndtering (Sykehussekretær)

Arbeid i helsesektor innebærer pasient- og pårørendekontakt. Emnet Psykologi og pasienthåndtering har fokus på det å yte god omsorg og service overfor pasienter og deres pårørende. Undervisningen er praktisk rettet, og teori blir eksemplifisert gjennom typiske situasjoner arbeidstakere i helsesektor vil kunne komme bort i gjennom utøvelse av yrket.

Medisinsk terminologi (Sykehussekretær)

I emnet Medisinsk terminologi gis det opplæring i grammatikk og medisinske ord og uttrykk. Den medisinske terminologien er fagspråket som benyttes i helsesektoren, og beherskelse av språket er nødvendig for å kunne utføre godt arbeid innen sekretærfunksjoner. Som Sykehussekretær skriver man pasientdokumentasjon i form av journaler, epikriser og operasjonsbeskrivelser, og korrekt bruk av den medisinske terminologien er sentralt ved utførelse av disse arbeidsoppgavene.  

Kontorfag (Sykehussekretær)

I Kontorfag fokuserer man på skriving av korrekt pasientdokumentasjon. I tilknytning til dette vil du anvende kunnskap fra emnene Medisinsk terminologi og Anatomi, fysiologi og sykdomslære direkte. Gjennom opplæringen vil det være fokus på korrekt norsk og bruk av korrekt medisinsk terminologi. I emnet benytter du PC som arbeidsverktøy, og det blir gitt opplæring i relevant programvare og effektiv bruk av datamaskinen, deriblant oppøvelse av hurtighet ved bruk av tastatur. 

Emnet tar blant annet også for seg oppbygningen av helsesektoren, sykehussekretærens arbeids- og ansvarsområder, inn- og utskriving av pasienter, håndtering av taushetsplikten, og relevante lover man må forholde seg til som sykehussekretær. 

Laboratoriearbeid (Medisinsk sekretær)

Gjennom emnet laboratoriearbeid gis det praktisk opplæring i blant annet følgende:

 • Kapillær og venøs blodprøvetaking
 • Urinprøvetaking
 • En rekke ulike analyser av blod og urin
 • Prosedyrer for håndtering, oppbevaring og forsendelse av prøvemateriale og prøvesvar
 • Bruk, vedlikehold og kontroll av laboratorieutstyr
 • Hygiene, kvalitetskontroll og avfallshåndtering

Skiftestuearbeid (Medisinsk sekretær)

Gjennom emnet skiftestuearbeid gis det praktisk opplæring i blant annet følgende:

 • Setting av injeksjoner – reisevaksiner
 • Blodtrykk, puls, plassering av EKG-elektroder, respirasjon
 • Drypping av øyer og ører, øreskylling
 • Sårskift og forbinding av ulike typer sår
 • Fjerning av sutur (sting)
 • Assistanse ved småkirurgiske inngrep (eks fjerning av vorter, føflekker etc.) og ved undersøkelser
 • Bruk og vedlikehold av apparaturer 

Pasientadministrativt system (Medisinsk sekretær)

Det gis innføring i bruk av pasientadministrativt datasystem for bruk i primærhelsetjenesten. I slike systemer registreres nær sagt alt som har med pasienten å gjøre. Gjennom opplæringen lærer man blant annet: inn- og utskriving av pasienter, håndtere timebestilling, fakturering av timer, ajourhold og arkivering av pasientdata, registrering av prøvesvar fra laboratoriet, registrering av henvisninger.

Fakta om studiet

Studienavn: Sykehussekretær/Medisinsk sekretær

Varighet: 1 år deltid. Antall undervisningstimer vil variere i 2. semester avhengig av om du velger påbygningen.

Tidspunkt: Tirsdager og Torsdager kl 17:30-21:00 

Oppstart: 11. september 2018

Søknadsfrist: Løpende opptak frem til studiestart.

Nivå: Yrkesrettet utdanning, ikke fagskoleutdanning. Ansvarlig for utdanningen er Fredrikstad FagAkademi kompetanse AS.

Språk: Norsk

Lånekassegodkjent: Nei, men det finnes mulighet for avbetaling.

Pris:
Sykehussekretær
kr 39 800,- inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr 1500,- og lærebøker kommer i tillegg.

Påbygning til Medisinsk sekretær
kr 18 500,- inkludert eksamensavgift. Lærebøker kommer i tillegg.

Opptakskrav 

 • Fullført og bestått videregående utdanning
 • Realkompetanse eller yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning
 • Søkere må ha normalt gode norskkunnskaper

Hvis du er en av de som mangler videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra event. skole, jobb etc. Vi tar kontakt med deg for å vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss. Alle kan søke, og har krav på å få sine muligheter vurdert.